Tagged: כוח לעובדים

0

יחסי עובד מעביד

  יחסי עובד מעביד הם יחסים מורכבים מאוד. מדובר על יחסי עבודה אשר מעוגנים ע"י חוקים אשר קבעה המדינה במהלך השנים. יחסי עובד מעביד כוללים את כל זכויות העובדים שעל המעסיק לעמוד בהם וכן...