Tagged: פיטורי עובד

0

זכויות פיטורין על פי חוק והגנה

זכויות פיטורין הן זכויות מעוגנות על פי חוק והמגנות על עובדים שפוטרו או היו רשאים על פי חוק להתפטר בתנאים מסויימים. זכויות פיטורין מסייעות לעובדים אלו בשינוי החדש החל בחיים וכן מאפשרת להם לעבור...